خانه اساس نامه

اساس نامه

اساسنامه باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز

ماده ۱- مقدمه – مجوز رسمی

 باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز دارای پروانه فعالیت تحت شماره ۸۰۵۱/۵/۲۰۰ مورخ  ۱۲/۹/۹۱  سازمان تربیت بدنی می باشد و قبل از صدور پروانه تحت عنوان باشگاه از ۱۰/۱۰/۱۳۶۹ با نام گروه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز فعالیت داشته است و نشان آن نقشی است که در سمت چپ بالای صفحه درج گردیده است. این باشگاه یک موسسه غیر انتفاعی است بموجب اساسنامه حاضر هر گونه عواید آن صرف فعالیت های موضوع اساسنامه می گردد.

ماده ۲- نام

نام موسسه باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز می باشد که در این اساسنامه به اختصار باشگاه نامیده می شود.

ماده ۳- مدت و تابعیت

 تابعیت باشگاه ایرانی است و مدت فعالیت آن از تاریخ تاسیس نا محدود می باشد.

ماده ۴- مرکز اصلی

مرکز اصلی باشگاه تبریز بوده و محل آن خیابان مدرس روبروی مدرسه باقرالعلوم شماره ۸۷ می باشد.

ماده ۵– موضوع و هدف باشگاه

هدف باشگاه کمک به گسترش کمی و کیفی ورزش های کوهستانی با رعایت مقررات سازمان تربیت بدنی و هماهنگی فدراسیونهای ورزشی می باشد.

ماده ۶– ارکان باشگاه

ارکان باشگاه عبارتند از : ۱- مجمع عمومی ۲- هیات مدیره ۳- مدیر عامل ۴- بازرس ۵- کمیته های فنی تخصصی

ماده ۷– مجامع عمومی

مجمع عمومی به دو صورت عادی و فوق العاده با دعوت هیئت مدیره تشکیل شده و بالاترین مرجع تصمیم گیری در باشگاه است.

ماده ۸– اکثریت ضروری آرا در مجمع عمومی عادی و فوق العاده

در این مجمع تصمیمات همواره با اکثریت نصف باضافه یک آرا و مجمع فوق العاده با اکثریت دوسوم آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۹– تعداد اعضای هیئت مدیره و مدت ماموریت

باشگاه بوسیله هیات مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی که بوسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند اداره خواهد شد. و نیز مجمع عمومی موظف به انتخاب دو عضو علی البدل برای هیئت مدیره است. مدت ماموریت مدیران دو سال است.

ماده ۱۰– رئیس و نائب رئیس و منشی هیات مدیره

هیات مدیره از بین اعضای خود یک رئیس و یک نائب رئیس برای هیئت مدیره و از بین اعضای خود یا اعضای باشگاه یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می کند.

ماده ۱۱– مدیر عامل ( انتخاب – اختیارات)

هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از اعضای باشگاه به مدیریت عامل باشگاه برگزیند. مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشگاه باشد. هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل کند.

مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی باشگاه می باشد و در حد اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره نماینده باشگاه می باشد.

ماده ۱۲– قائم مقام مدیر عامل

یک نفر از اعضای باشگاه می تواند بعنوان قائم مقام به پیشنهاد مدیر عامل و با موافقت هیات مدیره تعیین گردد.

ماده ۱۳– صاحبان امضاء مجاز

کلیه اوراق و اسناد تعهد آور باشگاه و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته و سایر اوراق تجاری به ترتیب و توسط اشخاصی که هیات مدیره تعیین می کند امضاء می شود.

ماده ۱۴– بازرس و بازرس علی البدل

مجمع عمومی سالانه یک بازرس اصلی و یک یا چند بازرس علی البدل برای مدت یکسال معین می کند.

ماده ۱۵– کمیته های فنی تخصصی

اعضای کمیته های فنی هر رشته از بین افراد با تجربه و صلاحیتدار با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره انتخاب می گردد.

ماده ۱۶– انواع عضویت

باشگاه دارای سه نوع عضو است: ۱- اعضای جاوید ۲- اعضای رسمی ۳- اعضای افتخاری

ماده ۱۷– اختیاری بودن فعالیتهای ورزشی- بیمه اعضاء

شرکت در کلیه برنامه های ورزشی باشگاه اختیاری است و ارکان باشگاه نمی توانند اعضا را وادار به شرکت در هیچ برنامه ای بنمایند و مسئولیت حوادث ورزشی در برنامه های ورزشی بعهده عضو ذیربط می باشد. افراد فاقد  پوشش بیمه ای مربوطه مجاز به شرکت در هیچ برنامه ورزشی باشگاه نمی باشند.

ماده ۱۸– حق عضویت

حق عضویت اعضا و حق ورودیه و هزینه های داوطلبین عضویت به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره تعیین می گردد.

ماده ۱۹– آیین نامه انظباطی

هیات مدیره موظف است اصول آیین نامه انظباطی باشگاه را تدوین نموده  و به اولین مجمع عمومی باشگاه جهت اظهار نظر و تصویب ارائه نماید در آیین نامه انظباطی لازم است حدود اختیارات کمیته های فنی – مدیر عامل- هیات مدیره و بازرس باشگاه مشخص شود.

ماده ۲۰– آیین نامه داخلی باشگاه

کلیه مواردیکه در اساسنامه باشگاه پیش بینی نشده است بر اساس آیین نامه داخلی باشگاه که توسط هیئت مدیره تنظیم می شود قابل اجرا است.

نظرات بسته شده است.