خانه آیین نامه ها

آیین نامه ها

آئین نامه داخلی باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز

ماده ۱ مقدمه مجوز رسمی

باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز دارای پروانه فعالیت تحت شماره ۸۰۵۱/۵/۲۰۰ مورخ ۱۲/۹/۹۰ سازمان تربیت بدنی می باشد و قبل از صدور پروانه باشگاه از سال ۱۳۶۹ با نام گروه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز فعالیت داشته است. و نشانی آن نقشی است که در سمت چپ بالای صفحه درج گردیده است. این باشگاه یک موسسه غیر انتفاعی است به موجب آیین نامه حاضر هر گونه عواید آن صرف فعالیت های موضوع آئین نامه می گردد.

 بخش اول : نام مدت موضوع

ماده ۲- نام

نام موسسه « باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز» می باشد که در این آئین نامه به اختصار باشگاه نامیده می شود.

ماده ۳- مدت و تابعیت

تابعیت باشگاه ایرانی است و مدت فعالیت آن از تاریخ تاسیس نامحدود است.

ماده ۴- مرکز

مرکز باشگاه تبریز ومحل آن خیابان مدرس – روبروی مدرسه باقرالعلوم – پلاک ۸۷ می باشد.

تبصره ۱– تغییر محل باشگاه با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

تبصره ۲- باشگاه می تواند در هر یک از نقاط کشور شعب فرعی خود را ایجاد نماید.

ماده ۵- موضوع و هدف باشگاه

هدف باشگاه کمک به گسترش کمی و کیفی ورزش های کوهستانی با رعایت مقررات سازمان تربیت بدنی و هماهنگی فدراسیون های ورزشی است  که برای رسیدن به آن موارد زیر به مثابه برنامه کار تعیین می گردد.

۵- ۱- جذب و عضو گیری علاقه مندان به ورزشهای کوهستانی بخصوص جوانان و نوجوانان و رشد و آموزش آنها.

۵- ۲- ساماندهی و سازمان دهی ورزشکاران و علاقمندان به ورزشهای کوهستانی

۵- ۳- برنامه ریزی جهت اجرای ورزشهای کوهستانی چون کوهنوردی (صعود قلل، سنگ نوردی، یخ نوردی، کوه پیمائی ، راه پیمائی، غارنوردی ، اسکی) و ایجاد دوچرخه سواری کوهستان و پاراگلایدر و سایر رشته های مرتبط

۵- ۴- برپایی دوره های آموزشی تئوری و عملی ورزشهای کوهستانی و کلاسهای مرتبط با آنها برای بالا بردن دانش و توان تکنیکی ورزشکاران

۵- ۵- نگهداری و توسعه آرشیو گزارش، فیلم، اسلاید و عکس از موضوعات ورزشهای کوهستانی برای استفاده ورزشکاران و اعضاء

۵- ۶- نگهداری و توسعه کتابخانه به منظور استفاده ورزشکاران و اعضاء باشگاه.

۵- ۷- انتشار نشریه داخلی، جزوه های آموزشی، نقشه و کروکی برای استفاده ورزشکاران

۵- ۸- ترغیب ورزشکاران به حفظ محیط زیست به ویژه مناطق کوهستانی

۵- ۹- ایجاد ارتباط با تشکل های ورزشی دولتی – عمومی و خصوصی مرتبط با ورزشهای کوهستانی به منظور همکاری، تبادل اطلاعات، شرکتدر کلاس ها، دوره ها و انجام برنامه های مشترک

۵- ۱۰- انجام فعالیت های تبلیغاتی در زمینه های ورزشی، فرهنگی و هنری برای بالا بردن شناخت عموم از ورزشهای کوهستانی به منظور جلب علاقمندان

۵- ۱۱-  ایجاد مدرسه کوهنوردی و اسکی پس از اخذ مجوزهای لازم

 بخش دوم : ارکان باشگاه

ماده ۶ ارکان باشگاه عبارتند از:

۱- موسس باشگاه                          ۲- مجمع عمومی               ۳- هیات مدیره

۴- کمیته های فنی تخصصی                         ۵- بازرس

بخش سوم: موسس باشگاه

ماده ۷- موسس باشگاه بنیانگذار باشگاه بوده و در هر حال شاهد، ناظر بر عملکرد باشگاه می باشد.

بخش چهارم : مجمع عمومی

ماده ۸- مجمع عمومی باشگاه به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود.

۸-۱- مجمع عمومی عادی

مجمع عادی باشگاه هر دو سال یکبار برای انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس تشکیل می گردد و نیز هر شش ماه یکبار بعنوان آخرین برنامه شش ماهه باشگاه تشکیل می شود و اعضا باشگاه در این جلسه حول محورهای معین و مشخص زیر بحث و تبادل نظر می نمایند

–         جمع بندی برنامه شش ماهه با ارائه گزارش کمیته ها

–         ارائه نظریات فردی

–         پیشنهادات و انتقادات

۸-۲ مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده در صورت لزوم بنا به دعوت هیئت مدیره یا تقاضای بازرس یا به درخواست دو سوم از کل اعضای باشگاه تشکیل می شود.

۸-۲-۱- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: تصمیم گیری در مورد تغییر در مفاد آئین نامه یا جابه جائی مرکز اصلی و شعبات باشگاه و عزل دسته جمعی و انفرادی اعضا هیئت مدیره جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ماده  ۹ نحوه دعوت مجمع عمومی

دعوت از مجامع عمومی عادی و فوق العاده به صورت کتبی و یا درج اطلاعیه در محل باشگاه توسط هیئت مدیره انجام می گیرد.

تبصره ۱ – چنانچه هیات مدیره هر یک از مجامع عمومی را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس باشگاه موظف است راساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنماید.

ماده ۱۰ فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده ۱۱- محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی باشگاه یا در محلی که در دعوت نامه تعیین شده منعقد خواهد شد.

ماده ۱۲- هیات رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست مدیر باشگاه تشکیل می شود.

تبصره ۱ : در مجامعی که انتخابات هیئت مدیره انجام می گیرد ریاست مجمع به عهده موسس و یا نماینده موسس باشگاه خواهد بود.

تبصره ۲: در مجامع فوق العاده ای که به درخواست اعضای گروه تشکیل شود ریاست مجمع را نماینده اکثریت اعضای حاضر در جلسه مجمع به عهده خواهد داشت.

ماده ۱۳ حد نصاب ضروری برای رسمیت مجامع عمومی:

۱۳- ۱ – مجامع عمومی عادی با حضورنصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت خواهد داشت. چنانچه مجامع عمومی عادی در نوبت اول به حد نصاب نرسد مجمع در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای باشگاه رسمیت می یابد.

۱۳- ۲- مجامع عمومی فوق العاده با حضور بیش از دو سوم اعضاء رسمیت خواهد داشت.

چنانچه مجمع عمومی فوق العاده در نوبت اول به حد نصاب نرسد. در نوبت دوم با حضور نصف +۱ اعضاء رسمیت خواهد داشت.

ماده ۱۴- تمدید جلسات

هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستورجلسه مجمع عمومی مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیات رئیسه با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل فی المجلس اعلام کند. در جلسه بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت.

بخش پنجم : هیئت مدیره

ماده ۱۵ باشگاه  بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی به شرح زیر اداره خواهد شد:

۱- موسس باشگاه              ۲- مدیر آقایان (مدیرباشگاه) ۳- مدیر بانوان      ۴- مسئول کمیته فنی

۵- مسئول کمیته روابط عمومی          ۶- مسئول کمیته مالی و تدارکات       ۷- عضو هیئت مدیره

تبصره ۱: هیئت مدیره دارای دو نفر عضو علی البدل باهمان شرایط عضو اصلی برای هیئت مدیره خواهد بود. حضور اعضای علی البدل در جلسات هیئت مدیره بدون حق رای امکان پذیر می باشد.

تبصره ۲ –  انتخاب اعضای هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی عادی به دو صورت امکان پذیر است:

الف) انتخاب اعضای هیئت مدیره با تعیین مسئولیت

ب ) انتخاب اعضای هیئت مدیره به صورت کلی که در این صورت مدیران و مسئولین کمیته ها توسط اعضای انتخاب هئیت مدیره تعیین خواهند شد.

تبصره ۳ –  اعضای هیئت مدیره از بین افرادی که حداقل ۳ سال سابقه عضویت درباشگاه را دارند انتخاب خواهند شد.

ماده ۱۶ هیئت مدیره باشگاه بالاترین رکن اجرائی باشگاه است. که اعضای آن بصورت جمعی و یا انفرادی توسط مجمع عمومی فوق

العاده قابل عزل و نصب می باشد.

ماده ۱۷ وظایف و اختیارات هیئت مدیره

هیات مدیره برای هر گونه اقدامی به نام باشگاه و انجام هر گونه فعالیت ورزشی، عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع باشگاه بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات نامحدود است.

۱۷ – ۱- هیئت مدیره باید حداقل هرماه یکبار تشکیل جلسه دهد

۱۷-  ۲ – تهیه و تصویب آئین نامه های داخلی باشگاه

۱۷- ۳ – نصب و عزل مسئولین کمیته های فنی و تخصصی باشگاه به استثنای کمیته هائی که مسئولین آنها عضو هیئت مدیره بوده و توسط مجمع انتخاب شده اند.

۱۷- ۴ – افتتاح حساب واستفاده از آن به نام باشگاه نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر

۱۷- ۵ –  هئیت مدیره موظف به نظارت و کنترل برنامه های اجرائی باشگاه می باشد.

۱۷- ۶  – هیئت مدیره موظف به نظارت و کنترل فعالیت کمیته های مختلف باشگاه می باشد.

۱۷- ۷- تشکیل کمیته های فنی وتخصصی جدید براساس نیاز و توسعه باشگاه

۱۷- ۸- هیئت مدیره موظف است براساس مفاد اساسنامه نسبت به دعوت اعضا جهت حضور در مجامع عمومی اقدام نماید.

۱۷- ۹- هیئت مدیره موظف است نسبت به اخراج اعضای خاطی براساس رای کمیته انظباطی اقدام نماید.

۱۷- ۱۰- هیئت مدیره موظف است بوسیله کمیته های خود با گروه ها، باشگاه ها و هیئت های کوهنوردی و فدراسیون کوهنوردی ارتباط برقرار نماید واعضا را در جریان آخرین اخبار و تحولات کوهنوردی قرار دهد.

۱۷- ۱۱ – انجام هماهنگی با سازمان تربیت بدنی و فدراسیونهای ورزشی جهت فعالیت در رشته های ورزشی موضوع اساسنامه و انجام امور مربوطه

۱۷- ۱۲– تعیین مقادیر کلیه مبالغ دریافتی باشگاه از اعضا با هیئت مدیره وقت است.

۱۷- ۱۳- در صورتیکه هر یک از اعضای هیئت مدیره در طول مدت دوره سه جلسه متوالی یا شش جلسه غیر متوالی بدون عذر موجه در جلسات هیئت مدیره شرکت ننماید از عضو علی البدل برای جانشینی او دعوت به عمل خواهد آمد.

۱۷- ۱۴– تعیین حقوق و مزایا و حق الزحمه اعضاء کمیته های فنی، مربیان ، مدرسین و افرادی که به نحوی در فعالیت های ورزشی همکاری می نمایند.

۱۷- ۱۵- حفظ و حراست اموال منقول، غیر منقول و اسناد و مدارک و سوابق باشگاه

۱۷- ۱۶- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض باشگاه هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس باشگاه

۱۷- ۱۷– تنظیم صورت دارایی و دیون باشگاه و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان باشگاه در پایان هر سال

۱۷- ۱۸- هیات مدیره در صورت تشخیص می تواند هر یک از برنامه های کوهنوردی گروه را لغو یا جابه جا نماید.

ماده ۱۸- وظایف و اختیارات مدیر باشگاه

مدیر باشگاه بالاترین مقام اجرائی باشگاه می باشد و در حد اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره نماینده باشگاه بوده و همچنین کمیته های فنی وتخصصی زیر نظر مدیر باشگاه فعالیت می نماید.

۱۸- ۱ – نظارت بر کلیه امور مربوط به باشگاه و هماهنگ نمودن هیئت مدیره در جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف باشگاه

۱۸- ۲ – مطالعه و دقت برروی  برنامه های اجرا شده باشگاه و از میان بردن نقایص آنها جهت هر چه بهتر اجرا شدن برنامه های آینده

۱۸- ۳ – مدیر باشگاه بعنوان رئیس هیئت مدیره شناخته می شود و باید هماهنگی بین اعضای هیئت مدیره و کمیته های مختلف را برقرار نماید.

۱۸- ۴- ارائه گزارش سالیانه به هیئت کوهنوردی استان یا فدراسیون کوهنوردی کشور

۱۸- ۵- ارائه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت

۱۸- ۶- صدور کلیه احکام ، کارتهای عضویت باشگاه

۱۸- ۷- صدور چک با امضای مشترک مسئول مالی و تدارکات باشگاه

۱۸- ۸- ایجاد ارتباط و پاسخگوئی به سئوالات مقام های بالاتر و ارگانهای دولتی

۱۸- ۹- زمان بندی و اداره کلیه جلسات (هیئت مدیره – مجامع) و تنظیم صورتجلسات مربوطه

۱۸- ۱۰ – تنظیم و امضاء مکاتبات باشگاه

ماده ۱۹- وظایف و اختیارات مدیر بانوان

مدیر بانوان مسئول برنامه ریزی و هماهنگی امور مرتبط با توسعه و ورزش مربوطه در میان بانوان پیگری و هماهنگی فعالیت های مختص بانوان و نیز مراقبت از رعایت حقوق بانوان در کلیه تصمیمات و اقدامات تحت پوشش باشگاه می باشد.

۱۹-۱- نظارت بر کلیه امور مربوط به بانوان باشگاه و هماهنگی با هیئت مدیره جهت رفع نقایص.

۱۹-۲- ارائه گزارش سالیانه فعالیت بانوان باشگاه بر نائب رئیس بانوان هیات کوهنوردی استان با فدراسیون کوهنوردی کشور.

۱۹-۳- ارائه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت جهت توسعه فعالیت بانوان در باشگاه

۱۹-۴- صدور کلیه احکام و کارتهای عضویت باشگاه باشگاه

۱۹-۵- ایجاد ارتباط و پاسخگوئی به سوالات مقام های بالاتر و ارگانهای دولتی در امور بانوان

۱۹-۶- مدیر بانوان باید کلیه مصوبات هیئت مدیره در امور بانوان  را به اطلاع اعضاء  برساند.

 بخش ششم : کمیته های فنی و تخصصی

ماده ۲۰- کمیته های فنی وتخصصی:

کلیه فعالیت های باشگاه تحت نظر کمیته های فنی و تخصصی با نظارت و پشتیبانی مدیر باشگاه انجام می پذیرد.

ماده ۲۱- اعضای کمیته های فنی و تخصصی:

اعضای کمیته های فنی و تخصصی از بین افراد با تجربه وصلاحیت دار باشگاه باپیشنهاد مدیر باشگاه و تصویب هیئت مدیره انتخاب می گردد که یکی از اعضای کمیته براساس نظر هیئت مدیره بعنوان مسئول کمیته انتخاب خواهد شد.

تبصره ۱  لازم است اکثر اعضای کمیته های مربوط به رشته های ورزشی از مربیان تایید شده همان رشته باشد.

تبصره ۲ –  انتخاب مسئولین کمیته های فنی و روابط عمومی و مالی و تدارکات مطابق مفاد اساسنامه توسط مجمع انجام خواهد یافت.

تبصره ۳ لزوماً حداقل یکی از اعضای کمیته فنی باید از بانوان دارای مدرک مربیگری باشد.

ماده ۲۲- وظایف و اختیارات کمیته فنی

۲۲- ۱- کمیته فنی موظف است ضمن بررسی دقیق وضعیت فنی گروه با برنامه ریزی های کوتاه مدت ودراز مدت، با هماهنگی هیئت مدیره در جهت رشد فنی گروه حرکت نماید.

۲۲- ۲ – در صورت لزوم و با توجه به امکانات گروه اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی مانند کوهپیمائی، سنگنوردی، یخ و برف و …  هماهنگ با سیاست فدراسیون نماید.

۲۲- ۳- پس از دریافت پیشنهادات و بررسی توان فنی گروه برنامه سه یا شش ماهه را تنظیم و به هئیت مدیره پیشنهاد نماید. برنامه پیشنهاد شده در هیئت مدیره بررسی و بعد از تصویب لازم الاجرا خواهد بود.

۲۲- ۴- با توجه به نیاز گروه به وسایل فنی، کمیته فنی باید ضمن نظارت بر حفظ و نگهداری وسایل گروه در صورت نیاز، با هماهنگی هیئت مدیره اقدام به تهیه وسایل فنی نماید.

۲۲- ۵- تهیه اطلاعات فنی و تهیه متون آموزشی و ارائه آن جهت استفاده اعضاء باشگاه

۲۲- ۶- تعیین سرپرست امداد و کمک های اولیه در برنامه

۲۲- ۷ – اظهارنظر در مورد کلیه برنامه های باشگاه در جلسه هیئت مدیره

۲۲- ۸ – ایجاد ارتباط کمیته فنی با سایر گروهها و باشگاه ها جهت بالا بردن سطح فنی و آموزشی

۲۲- ۹ – تعیین سرپرست جهت برنامه های باشگاه با تاییدهیئت مدیره

۲۲- ۱۰ – تایید صلاحیت فنی افراد جهت شرکت در برنامه های گروه

۲۲- ۱۱ – تهیه دستورالعمل و آیین نامه های لازم مربوط به کمیته فنی

تبصره  –  مسئول کمیته فنی باشگاه باید دارای حداقل حکم مربیگری در جه ۳ باشد.

ماده ۲۳- وظایف و اختیارات کمیته روابط عمومی

۲۳- ۱- کمیته روابط عمومی موظف به گردآوری، طبقه بندی و نگهداری مطالب مربوط به کوهنوردی و صعودهای مختلف و گزارشات مربوطه می باشد.

۲۳- ۲- چاپ بولتن، گزارشات خبری، پرچم های یادبود و کلیه امور تبلیغاتی به عهده این کمیته است.

۲۳- ۳-  تهیه فرم تقاضای عضویت و تعهدنامه و گزینش اعضاء با توجه به مبانی مندرج در آئین نامه

۲۳- ۴- تنظیم و بایگانی پرونده های اعضاء و نگهداری کلیه مدارک و اسناد گروه

۲۳- ۵- تهیه وصدور کارت عضویت اعضاء

۲۳- ۶ – تهیه و تکثیر انواع فرم ها و تالیفات مربوط به کمیته های مختلف

۲۳- ۷- تهیه آرشیو از گزارش برنامه ها ،عکس وخاطرات

۲۳- ۸ – تهیه تقدیرنامه و یادبود جهت اعضاء به مناسبت اجرای برنامه ها

۲۳- ۹- مدیریت و بروز رسانی وبلاگ و یا سایت باشگاه

۲۳- ۱۰ – تهیه دستورالعمل و آئین های مربوط به کمیته روابط عمومی

ماده ۲۴- وظایف و اختیارات کمیته مالی و تدارکات

۲۴- ۱- دریافت حق عضویت اعضای باشگاه

۲۴- ۲- تنخواه گردانی درآمدها و هزینه های مربوط به باشگاه

۲۴- ۳- صدور قبض برای کلیه مبالغ دریافتی

۲۴- ۴- تهیه فاکتور برای کلیه اجناس خریداری شده اعم از وسایل فنی و ملزومات اداری و اقلام مصرفی و ..

۲۴- ۵- – حفظ و جمع داری کلیه اموال باشگاه

۲۴- ۶- تهیه و خرید کلیه مایحتاج باشگاه

۲۴- ۷- امضای اوراق بهادار و تعهدآور و ارائه آنها به هیات مدیره جهت تایید نهائی

۲۴- ۸ – مدیریت بردرآمدهای حاصله از انتشارات و فعالیت های سمعی و بصری

۲۴- ۹- حسابرسی درآمدهای ناشی از کلاسهای آموزشی و کمک های مالی هیئت کوهنوردی و فدراسیون .و…

۲۴- ۱۰- امانت دادن وسائل فنی مورد نیاز باشگاه جهت اجرای برنامه ها با تائید کمیته فنی باشگاه با اخذ رسید در هنگام تحویل و دریافت وسایل

۲۴- ۱۱- تنظیم اسناد مالی باشگاه و ارائه بیلان در پایان هر شش ماه

۲۴- ۱۲- تهیه دستورالعمل و آئین نامه های لازم مربوط به کمیته مالی و تدارکات

ماده ۲۵- وظایف و اختیارات کمیته انظباطی

کمیته انضباطی مسئول رسیدگی کلیه تخلفات اخلاقی و انضباطی و حل و فصل مشکلات ایجاد شده مابین اعضای باشگاه است.

تبصره:   بازرس باشگاه مسئول کمیته انضباطی باشگاه می باشد.

۲۵- ۱- کمیته انضباطی بایددرکلیه امور باشگاه هوشیارانه نظارت داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از اساسنامه یا آیین نامه یا مسائل انضباطی و اخلاقی باشگاه با متخلف برخورد نماید.

۲۵- ۲- تذکر و توبیخ اعضاء در صورت تخلف به صورت کتبی و یا شفاهی

۲۵- ۳- بررسی و پیگیری مسائلی که اعضاء مطرح می نماید (در مورد تخلفات انضباطی و اخلاقی سایر اعضاء و یا اعضای هئیت مدیره) و ارائه موضوع جهت طرح در جلسات هیئت مدیره

۲۵- ۴- معرفی اعضاء متخلف جهت تعلیق و یا اخراج به هیئت مدیره

۲۵- ۵- تشکیل جلسات حل اختلاف بین اعضاء در صورت بروز مشکلات و اتخاذ تصمیمات لازم

۲۵- ۶- تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیته انضباطی پس از ابلاغ به هیئت مدیره لازم الاجرا می باشد.

۲۵- ۷- اعضای کمیته انضباطی ۳ نفر بوده که یکی از عضوها از بانوان می باشد. اعضای کمیته انضباطی حداقل باید دارای ۷ سال سابقه عضویت بوده و در بین اعضای باشگاه دارای مقبولیت و احترام باشند.

۲۵- ۸- مسئول کمیته انضباطی موظف است اعضای کمیته انضباطی را باتاییدهیئت موسس انتخاب نماید.

ماده ۲۶- سایر کمیته های فنی و تخصصی (ورزشی)

باشگاه در حال حاضر دارا ی کمیته های تخصصی ورزشی به شرح زیر می باشد که در صورت لزوم و با توجه به نحوه فعالیت باشگاه تعداد کمیته های تخصصی ورزشی قابل افزایش یا کاهش می باشد.

۲۵- ۱ – کمیته اسکی

۲۵- ۲ – کمیته دوچرخه کوهستان

۲۵- ۳- کمیته صعودهای برون مرزی

۲۵- ۴ – کمیته امداد ونجات

 بخش هفتم : بازرس

ماده ۲۷– مجمع عمومی عادی باشگاه یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت ۲ سال تعیین می کند بازرس نظارت و کنترل بر رعایت مفاد اساسنامه ، اجرای مصوبات هیئت مدیره، صحت گردش عملیات اجرائی امور ورزشی، فنی، اداری و مالی و سایر موارد مشابه را به عهده دارد و لازم است برحسب مورد به تشخیص خود گزارشهای لازم را به مجمع عمومی ارائه نماید.

تبصره بازرس اصلی و بازرس علی البدل از بین اعضای باشگاه که سابقه فعالیت بیش از ۷ سال در باشگاه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده ۲۸ اختیارات و وظایف بازرس

۲۸- ۱- بازرس حق حضور و شرکت در جلسات هیئت مدیره را دارد (بدون حق رای)

۲۸- ۲- بازرس می تواند کلیه دفاتر، مکتوبات و مصوبات اداری و مالی و فنی را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مشاهده مغایرت موارد را به مجمع عمومی گزارش نماید.

۲۸- ۳- بازرس می تواند درمواقع ضروری تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده را نماید.

بخش هشتم :اعضاء

ماده ۲۹- شرایط عضویت در باشگاه

کلیه اعضای باشگاه بایستی دارای شرایط و مشخصات زیر باشند:

۲۹- ۱- معتقد به قوانین جمهوری اسلامی ایران

۲۹- ۲- روشن بودن وضعیت نظام وظیفه برای آقایان

۲۹- ۳- افراد زیر ۱۸ سال وبانوان باید دارای رضایت نامه کتبی از سرپرست یا همسر خود باشند.

تبصره – جهت تکمیل رضایت نامه کتبی حضور سرپرست یا همسر برای بانوان در محل باشگاه ضروری است.

ماده ۳۰- انواع عضویت

باشگاه دارای سه نوع عضو می باشد:

الف – اعضای آزمایشی

ب – اعضای رسمی

ج- اعضای افتخاری

تبصره: آئین نامه پذیرش عضو در باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز پیوست آئین نامه داخلی باشگاه است که هر دو سال یکبار توسط هیئت مدیره باشگاه بررسی و در صورت لزوم اصلاح خواهد شد.

ماده ۳۱- وظایف اعضاء

۳۱- ۱- شرکت در جلسات رسمی باشگاه

۳۱- ۲- شرکت در برنامه های جمعی، کوهپیمائی و کوهنوردی باشگاه

۳۲- ۳- همکاری با مسئولین کمیته های مختلف در صورت درخواست کمیته مربوطه

۳۱- ۴- پرداخت حق عضویت مطابق آئین نامه پذیرش عضو

۳۱- ۵- حفظ وسائل عمومی و به امانت گرفته شده باشگاه و استرداد آنها ظرف مدت ۳ روز بعد از اتمام برنامه و تقبل پرداخت هر گونه خسارت وارده به وسائل و اموال به امانت گرفته شده

۳۱- ۶- قبول اساسنامه و آئین نامه های داخلی باشگاه و التزام به آنها

ماده ۳۲- اختیاری بودن فعالیت های ورزشی

عضویت درباشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز و همچنین شرکت درکلیه برنامه های ورزشی اختیاری است و مسئولیت حوادث ورزشی در برنامه های ورزشی بعهده عضو ذیربط می باشد.

ماده ۳۳- بیمه ورزشی

کلیه اعضای باشگاه جهت حضور در برنامه ها باید دارای بیمه ورزشی از فدراسیون پزشکی کشور باشند.

 بخش نهم : توقف و انحلال

ماده ۳۴- تصمیم گیری در مورد توقف یا انحلال باشگاه در اختیار هئیت موسس می باشد.

ماده ۳۵ هیئت تسویه

در صورت تصمیم به انحلال هیئتی سه نفره به انتخاب مجمع عمومی فوق العاده به عنوان هیئت تسویه انتخاب و در مورد چگونگی وضعیت اموال باشگاه تصمیم گیری خواهند کرد.

ماده ۳۶-  چنانچه اختلافی در باشگاه ایجاد شود و باعث تضعیف باشگاه گردد و درمورد حل اختلاف ارکان و اعضای باشگاه نتوانند به توافق برسند، هیئت حل اختلاف به ترتیب زیر تشکیل می گردد که تصمیم این هئیت برای طرفین اختلاف مسموع خواهد بود.

۳۶-۱- هیئت حل اختلاف :

الف) موسس باشگاه

ب ) مدیران باشگاه (آقایان و بانوان)

ج) نماینده هیئت کوهنوردی

د ) نماینده اداره کل ورزش و جوانان استان

هـ ) سه نفر از پیشکسوتان خارج از باشگاه به انتخاب مجمع عمومی

و) سه نفر از اعضا به انتخاب مجمع عمومی

 بخش دهم : جمع بندی

این آئین نامه شامل ده بخش و ۳۶ ماده و۱۶ تبصره می باشد که در مجمع عمومی فوق العاده تاریخ ………………… مورد تصویب قرار گرفت . هرگونه تغییر در این آئین نامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشگاه می باشد.

نظرات بسته شده است.